مزایای ویژه مرکز رشد

مزایای ویژه مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 

مرکز رشد واحد های فناور، مرکزی است که با ارائه خدمات مادی و معنوی از ایجاد و توسعه فناوری های جدید و در قالب واحد های نوپا حمایت می کند. خدمات حوزه اداری مرکز برای تشکیل واحد های فناوری و افزایش تولیدات علمی و فناوری عبارتند از:

1- تامین فضای فیزیکی واحد های فناور.

2- رایزنی برای ارائه خدمات آزمایشگاهی.

3- ارائه خدمات حقوقی، مالی، اعتباری، بازاریابی.

 

4-ارائه آموزش ها و مشاوره های تخصصی.

 

5- بررسی ایده های نو و فناور در کلیه گرایشها جهت تکمیل ایده.

 

6- مشاوره در راستای تکمیل کاربرگ های مرکز رشد واحدهای فناور جهت بررسی و کارشناسی.

 

7- پذیرش واحد های فناور جهت استقرار در مجموعه مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه.

 

8- نظارت بر واحد های فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور.

 

9- رایزنی با ارگانها و سازمان های مرتبط با فعالیت واحد های فناور در راستای کمک به اجرایی نمودن ایده ها در بعد تجاری.

 

10- حمایت از دانشجویان و فارغ التحصیلان در جهت ایجاد نوآوری، خلاقیت و ثبت اختراعات .

11- رایزنی با شرکت های فناور برای استقرار واحد های توسعه و تحقیق در مرکز رشد واحدهای فناور.

12- راه اندازی مراکز رشد تخصصی و رایزنی با وزارتین بهداشت و علوم جهت اخذ مجوز مرکز رشد.

13- امکان اختصاص امکانات ویژه به هسته های تخصصی در زمینه صنایع غذایی، کشاورزی، علوم دام با توجه به وجود مراکزتحقیقات ، آزمایشگاه های پژوهشی .

14- امکان برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی به واسطه مجاورت با مرکز تحقیق و آموزش دانشگاه. 

15- مجاورت با مرکز بزرگ دانشگاهی و امکان استفاده ازپتانسیل علمی اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، فضاهای پژوهشی، کتابخانه مرکزی دانشگاه، دسترسی به کتابخانه دیجیتال دانشگاه

16- امکان ارتباط با دستگاههای دولتی و خصوصی که با دانشگاه در جهت طرح های تحقیقاتی عقد تفاهم نامه داشته اند.