تماس با ما

 

لطفا پیام ها، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود به آدرس پست الکترونیک:

tic@iausdj.ac.ir    ارسال نمائید.

آدرس: سنندج - خیابان سعدی(ادب) - مقابل بانک رفاه کارگران- تلفکس : 08716623292

 

 

جدید