راهنمای تهیه ارائه جلسه دفاع پیش رشد

 • معرفي واحد فناور
 • معرفي گروه کاري
  • تحصيلات
  • پروژه هاي مشابه انجام شده
 • معرفي ايده محوري
  • ويژگي ها، مزايا، نقاط قوت و ضعف
 • بررسي نحوه توليد و تکنولوژي مورد استفاده
  • دارندگان دانش فني در ايران و جهان
 • معرفي رقباي داخلي و خارجي
  • مقايسه کيفيت، قيمت و ويژگي ها
 • معرفي بازار (آمار وارقام ذکر گردد.)
  • معرفي مصرف کنندگان
  • بررسي ميزان تقاضا
  • بررسي ميزان عرضه و محل عرضه
 • قسمت مالي
  • جدول ظرفيت توليد
  • جدول سرمايه گذاري طرح
  • جدول هزينه توليد طرح
  • جدول پيش بيني عملكرد سود (زيان)
  • جدول گردش وجوه
  • نقطة سربه سر در سال هاي مختلف

          دوره بازگشت سرمايه