راهنمای تهیه ارائه جلسه دفاع پیش رشد

راهنمای تهیه ارائه جلسه دفاع پیش رشد
 1. معرفي ايده محوري
  • ويژگي ها، مزايا، نقاط قوت و ضعف
 2. بررسي نحوه توليد و تکنولوژي مورد استفاده
  • دارندگان دانش فني در ايران و جهان
 3. معرفي رقباي داخلي و خارجي
  • مقايسه کيفيت، قيمت و ويژگي ها
 4. معرفي بازار (آمار وارقام ذکر گردد.)
  • معرفي مصرف کنندگان
  • بررسي ميزان تقاضا
  • بررسي ميزان عرضه و محل عرضه
 5. معرفي تيم کاري
  • تحصيلات
  • پروژه هاي مشابه انجام شده
 6. قسمت مالي
  • قيمت تمام شده
  • قيمت فروش
  • ميزان سرمايه مورد نياز به تفکيک ذکر گردد