اهداف مرکز رشد

اهداف کلی مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج عبارتند از:

- افزايش كارايي و اثر بخشي تحقيقات كاربردي در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج؛

 - افزايش سهم واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندجدر ایجاد ارزش افزوده و فعاليتهاي اقتصادي؛

 - توسعه و تعميق ارتباط واحدهاي صنعتی و اجرايي با دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج؛

 - تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج از طریق فعاليتهاي دانش محور و فناورانه؛

- ارتقای توان رقابتی و پاسخگویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج بر اساس تقاضا محوری؛

 - برنامه ريزي جهت ايجاد مراكز رشد  تخصصي متناسب با مزيت هاي نسبي منطقه؛

مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج جهت تحقق اهداف خود با تدوین برنامه راهبردی میان مدت و اتخاذ راهبردهاي اصلی زیر:

توسعه مشاركت و همكاري هدفمند میان توانمندي هاي علمي و فناوري دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج؛  با سازمانها و ساير دستگاه هاي اجرايي دولتي و بخش خصوصيí ؛

ارتقاي مستمر اثر بخشي و كارآيي اداري و فرایندهای اجرايي مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج؛ í

تنوع بخشي به منابع مالي و اعتبارات مورد نياز مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج؛ 

ايفاي نقش موثر در سياست گذاري هاي كلان توسعه فناوري؛í

افزايش مستمر توان رقابتي مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج از طريق ارتقای کمی و کیفی خدمات پشتيباني عمومي و تخصصي با ارزش افزوده بالاí ؛