اخبار مرکز رشد

جشنواره بازی های فکری ویژه دانش آموزان، دانشجویان، خانواده ها و معلولین

جشنواره بازی های فکری ویژه دانش آموزان، دانشجویان، خانواده ها و معلولین

جشنواره بازی های فکری ویژه دانش آموزان، دانشجویان، خانواده ها و معلولین

کارگاه آموزشی استارتاپ به همت مرکز رشد واحد سنندج برگزار شد

کارگاه آموزشی استارتاپ به همت مرکز رشد واحد سنندج برگزار شد

کارگاه آموزشی استارتاپ به همت مرکز رشد واحد سنندج برگزار شد برای اولین بار در استان کردستان و به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، کارگاه آموزشی است ...