شورای برنامه ریزی وهدایت مرکز

1- دکتر محمدقربان کیانی- رئیس واحد سنندج(رئیس شورا)
2-دکتر کیوان شافعی- معاون پژوهش و فناوری واحد سنندج(نایب رئیس شورا)
3- دکتر هیرش سلطان پناه- (عضو شورا)
4- دکتر عادل صلواتی (عضو شورا)
5- آقای انور خسروی معاونت سما (عضو شورا)
6- دکتر مسعود قریشی- مدیر مرکز رشد واحد سنندج(دبیر شورا)
7- آقایی دره ومزی -رئیس سازمان صنعت ومعدن وتجارت استان کردستان(عضو شورا)
8- احمد رشیدی -قائم مقام وزیر ورئیس سازمان تعاون کار وامور اجتماعی استان کردستان(عضو شورا)
9- دکتر خالد سعیدی-مدیر پارک علم وفناوری استان کردستان(عضو شورا)
10- محمود رحمانی -معاون اداری ومالی واحدسنندج (عضو شورا)
11-دکتر ارکان شریفی-مدیر گروه رشته حقوق واحد سنندج(عضو شورا)
12- حمید فرزانگان -کارشناس حقوقی واحد سنندج(عضو شورا)