واحدهای فناور مستقر

بیشتر
مخترعان و مبتکران و نوآوران

مخترعان و مبتکران و نوآوران

جشنواره ملی مخترعان و مبتکران و نوآوران

جشنواره نوآروی وشکوفایی

جشنواره نوآروی وشکوفایی

ششمین جشنواره نوآروی وشکوفایی فجر انقلاب

 چهارمین جشنواره علم تا عمل

چهارمین جشنواره علم تا عمل

چهارمین جشنواره علم تا عمل

نمایشگاه فناوری اطلاعات

نمایشگاه فناوری اطلاعات

نمایشگاه فناوری اطلاعات استان کردستان اردیبهشت 92

بازديد دكتر ميرزاده

بازديد دكتر ميرزاده

93-9-15 بازديد دكتر ميرزاده از مركز رشد دانشگاه ازاد واحد سنندج

  نمایشگاه فرهیخنگان

نمایشگاه فرهیخنگان

93-2 نمایشگاه فرهیخنگان - اردیبهشت

مرکز رشد سنندج

مرکز رشد سنندج

تصویر ساختمان مرکز رشد دانشگاه ازاد اسلامی واحد سنندج