مدارک مورد نیاز پذیرش

-رزومة افراد شرکت/هسته.

-کپي مدارک ثبت شرکت. 

-پيش‌قراردادها يا اعلام نياز مشتري.

 -کپي گواهينامه‌ها، تقديرنامه‌ها، مجوزها.

-ساير مدارک که احتمال مي‌دهيد در بررسي طرح مؤثر باشد.