اطلاعات واحد فناور

شركت آرت نوش سنه

نوع شرکت: در شرف ثبت
نوع پذیرش: واحدهای مستقر
  • معرفی
  • زمینه کاری و تخصصی
  • اطلاعات تماس
  • محصولات
  • افتخارات
  • رزومه
  • گالری تصاویر
  • استانداردها و جوایز
  • گواهی نامه و مجوز پایه
قارچ كامبوچا را درعصارة شيرين شدة چاي تحت شرايط مناسب كشت مي دهندواين قارچ ازهمان روز اول،تخميرقندراشروع كرده واين تخمير حدود20-16روزادامه دارد.درطي اين روزها اسيدهاي آلي متفاوتي توليد مي گردند، فرآوردة كامبوچا حاوي مواد مختلفي است كه مهمترين اين موادشامل: اسيدهاي آلي نظير اسيدلاكتيك ، اسيداستيك ، اسيدگلوكونيك‌ ، اسيدگلوكرونيك ، اسيديوزونيك اسيدفوليك ونيزالكل اتيليك و ويتامينها گروه B مي باشند. دراين ايده با در نظر گرفتن توانمندي كه فرآورده كامبوچاداردوتحقيقات وسيع انجام شده مي توان در زمينه هاي باليني به عنوان طب سنتي و هم به عنوان نوشيدني گوارا با خواص متعدد مورد استفاده قرار گيرد لذا وجود چنين فراوردهاي با پتانسيل موجود ، در جامعه ايران خالي بوده و به جرات مي توان مدعي شده ايران اولين كشور در خاورميانه مي باشد كه به توليد صنعتي آن خواهد پرداخت و مي توان در عرصه صادرات اين محصول فعاليت شاياني داشت.
تولید نوشابه تخمیری کامبوچا
تلفن:
آدرس:
فایل کاتالوگ محصولات:
فایل رزومه: