شرايط اوليه پذيرش

 

 داشتن ايده محورى: ايده محورى، محصولى است كه مى خواهيد طى مدت استقرار در مركز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ايجاد كنيد يا توسعه دهيد.

نوآورى فناورانه: تحقق ايده محورى مستلزم نوآورى در حوزه فناورى باشد.

داشتن طرح كسب و كار براى ايده محورى: اين طرح، علاوه بر تشريح ابعاد و ارزش علمى-فنى ايده محورى، اقتصادى بودن سرمايه گذارى بر روى آن را توجيه مى كند.

داشتن گروه كارى: حضور تمام وقت حداقل 2 نفر دانش آموخته مقطع كارشناسى (داراى تخصص مرتبط با ايده محورى) در گروه كارى ضرورى است. (توضيح: گروه كارى مى‌تواند يك شركت ثبت‌شده يا هسته اوليه شركتى باشد كه در آينده نزديك به ثبت خواهد رسيد.)

تاريخ ثبت شركت: شركت‌هايى مى‌توانند در مركز رشد مستقر شوند كه از زمان ثبت آنها بيش از 3 سال نگذشته باشد.