موارد عدم پذیرش

1-درج فراخوان بر روي سايت مركز توسط كارشناس مركز.

2-دريافت درخواست از متقاضي و انجام مصاحبه اوليه با وي.

3-دريافت و بررسي مدارك توسط كارشناس مركز، تشكيل پرونده

 4-ارزيابي علمي- تخصصي

5-برگزاري جلسه مشاوره، بررسي روند پذيرش و اطلاع‌رساني به متقاضي توسط مشاور جهت آماده‌سازي طرح براي ارائه در جلسه شورا.

6-تشكيل جلسه توسط اعضاي شوراي مرکز و تصميم‌گيري درخصوص پذيرش واحد در دوره رشد مقدماتي

7-ابلاغ مصوبه پذيرش/ عدم پذيرش در دوره رشد مقدماتي